Dr. Zindelblarp
SagiPcGamer https://steamcommunity.com/profiles/7 ולשני אין לי קישור אבל קוראים לו Tupack
tupack מקלל אומר שדוד שלו המתכנת ומאיים בבאנים ו SagiPcGamer משתמש בוויס צ'יינג'ר
https://youtu.be/coFPWEQ3jwY