מאוכזב שלא נוצר דיון על התחרות הכי חשוב
אתם החיחדים שעושים משהו לטובות הקהילה
חבל