ATI העזה להמהיר את ליבות ה-RV670 למעל 775MHz, והבינה כי הקירור הכפול יכול לקרר עד ל-825MHz.
זהו התדר הנוכחי עבור ה-3870X2, אבל סביר להניח כי משווקות שונות ימהירו אותו עוד יותר.

זוהי המהירות המינימלית עבור הכרטיס. ATI המהירה אותו מעבר ל-800MHz ע"מ לשבור את מחסום הטרהפלופ - וזהו הכרטיס הראשון לעשות זאת, כאשר ה-GeForce 9800 GX2 יהיה השני.

הכרטיס יאהב רזולוציות גבוהות ופילטרים גבוהים, והוא יעבור את ה-8800Ultra ברוב המקרים, אם לא בכולם.
מכיוון והכרטיס משוחרר רשמית רק ביום רביעי - נראה ביקורות בימים הקרובים מאוד.

(מקור)