:un1: עולם קפוא

מהקרח מהכפור, מהמוות והאור יושבת לה ילדה קטנה.

לא יודעת היא חיים, לא יודעת היא אחווה, ילדה קטנה ועצובה.

מהעצב הבושה וקול ענות החלושה יוצאת גם לה גם האהבה.

כשבחוץ העוני רב ויש גם עצב וכזב והעולם לא בשמחה.

תתעודדי ילדה קטנה את לא לבד.

כי גם בקור ובשרב נאהב אותך לעד.

תתעודדי ילדה קטנה את לא לבד.

כי גם בקור ובשרב נאהב אותך לעד.


בעולם עצוב, בעולם קטן אשר שולט בו השטן והאור כבר לא קיים.

תמיד תחייה ילדה קטנה שתזמזם המנגינה.

אותה ילדה אשר היא ולא אחרת, זו שמהמוות לא פוחדת.


תתעודדי ילדה קטנה את לא לבד.

כי גם בקור ובשרב נאהב אותך לעד.

תתעודדי ילדה קטנה את לא לבד.

כי גם בקור ובשרב נאהב אותך לעד.

כתב: אור אזולאי (אני בקיצור)