on
חלק זה מסביר על מה הסקריפט מדבר
on text זה על הטקסט on mode זה על מוד
איך כותבים את זה
כמה
on שימושים:
on *:text:*:#:{
על הטקסט בערוץ # מתאר את הערוץ אם משאירים את זה # זה על כל הערוצים
on *:text:*:?:{ על הטקסט בפרטי
on *:mode:#:{ על המוד בערוץ
on *p:#:{ על המוד אופ
on *:kick:#:{ על הקיק
on *:ban:#:{ על הבאן

שורת סיבה מתחילה ב
if דוגמא למשפט סיבה
if (siba) { tozaha }
* זה באנגלית כי בערבית הכל מתבלגן

הינה קוד מפורסם שאני יסביר אותו
on *p:#:{ if ($opnick == $me) { msg # 10x for the op! }}
אני יתרגם לכם את זה בעברית
על האופ בערוץ אם הכנוי שקיבל אופ זה אני אז שלוח הודעה לערוץ תודה על האופ!
on *p:#:{ זה על האופ בערוץ
if זה אם
$opnick הניק שקיבל אופ
$me אני
msg הודעה
# הערוץ

זה ההתחלה בעקרון
אני ירשום פה פרמטרים שיעזרו לכם ויסביר על אלה שלא ברורים
$opnick
$deopnick
$me
$nick
$knick
הניק שקיבל קיק
$1 המילה הראשונה במשפט
$2 המילה השניה במשפט
$3 טוב הבנתם!?!?!?
ison על ה (ברדך כלל זה $nick ison #)
isop הוא אופ

מקווה שעזרתי